The Annual Conference on Smart Materials and Structures

Authors Guide

پس از ثبت نام در سامانه و ورود اطلاعاتی نظیر عنوان و مشخصات نویسندگان، لازم است نسخه خالصه مقاله مطابق الگوهای موجود تهیه و در دو نسخه PDF و WORD ارسال گردد. فایل WORD مقاله در قسمت "نسخه اصلی" و فایل PDF مقاله به همراه فایلهای تکمیلی (در صورت وجود) در قسمت "فایل اضافی" بارگذاری گردد. لازم به ذکر است در مقالات فارسی وجود خالصه و کلمات کلیدی انگلیسی نیز الزامی است. پس از داوری نسخه خالصه و در صورت پذیرش، از نویسنده برای ارسال مقاله کامل درخواست خواهد شد. یادآور می شود که پس از بارگذاری نسخه اصلی مقاله و کلیک بر روی "ارسال مقاله" امکان ویرایش اطلاعات وجود ندارد. 
تعداد صفحات خالصه مقاله الزاماً باید ۴ صفحه باشد، اما محدودیت تعداد صفحه برای نسخه کامل وجود ندارد اما توصیه می شود که مقاله کامل بیشتر از ۱۰ صفحه نباشد. در صورتی که مقاله از یک واحد دانشگاهی ارسال شود، حداقل یکی از نویسندگان مقاله الزاماً باید عضو هیئت علمی (یکی از دانشگاه های کشور) باشد. مقالاتی که در آنها هر یک از محدودیت های فوق از جمله تعداد صفحات و یا ضوابط مربوط به قالب و ساختار نگارش مقاله (که در لینک های فوق مفصلًا اشاره شده است) رعایت نشود، برای داوری ارسال نخواهد شد.